ANUNȚ CONCURS

 

Comuna Borș cu sediul în: loc. Borș, nr. 200, jud. Bihor în baza HG 611/2008, pentru aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificări și completări ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional superior prin transformarea postului, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate  în  cadrul instituţiei  Comuna Borş,

 

Funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concursul/examenul de promovare cu evidenţierea clasei şi a gradului, precum şi cu încadrarea acestora în structura organizatorică a instituţiei sunt;

 

Serviciul Buget Finanțe Contabilitate

Compartimentul Impozite si Taxe

Inspector, grad profesional superior – 2 posturi

 

Compartimentul: Registrul Agricol și Cadastru

Consilier, grad profesional superior  -  1 post

 

Condiţiile de participare la concurs/examen sunt:

Condiţii generale:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute le art. 63-65 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare,

Condiţii specifice:

să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

-  să fi obţinut cel puţin de două ori calificativul ,,bine,, la evaluarea  performanţelor individuale în ultimii doi ani calendaristici;

-  să nu aibe în cazierul administrativ sau o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 16.03.2017, ora 10ºº, la sediul comuna Borș

Interviu:- data de 20.03.2017, ora 12ºº, la sediul comuna Borș

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare se pot obține la sediul comunei Borș sau tel.0259316155 int. 8, secretar comisie concurs.

 

descarca

Primar com.Borș

Bátori Géza