Declaratii de avere si de interese - Primaria Bors

2018

link la toate decalaratiile de avere

link la toate decalaratiile de interese

 

BÁTORI GÉZA  >>  PRIMAR COMUNA BORŞ   >dec. avere<>dec.int.<


CSIGER LÁSZLÓ RÓBERT  >>   VICEPRIMAR COMUNA BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


ZBARCEA ADRIAN DANIEL  >>   SECRETAR COMUNA BORŞ  >dec. avere<>dec.int.<


SANYO ILEANA  >>   SEF SERV.BUGET FINANTE CONTABILITATE >dec. avere<>dec.int.<


KAKOCZ EMILIA  >>   INSPECTOR IMPOZITE SI TAXE >dec. avere<>dec.int.<


PANTEA DUMITRU  >>   REFERENT IMPOZITE SI TAXE >dec. avere<>dec.int.<


BARABAS ILDIKO ETELKA  >>   EXPERT TOPOGRAF >dec. avere<>dec.int.<


BIRO EMILIA  >>   INSPECTOR IMPOZITE SI TAXE >dec. avere<>dec.int.<


GARAI VIORICA  >>   INSPECTOR RESURSE UMNANE >dec. avere<>dec.int.<


IGNATESCU LIVIU OVIDIU  >>   CONSILIER AL PRIMARULUI >dec. avere<>dec.int.<


LACZIKO MAGDALENA  >>   CONSILIER ASIST.SOCIALA >dec. avere<>dec.int.<


LORINCZ MAGDOLNA  >>   CONSILIER SPCLEP BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


PALCUT CORNELIA MONICA  >>   INSPECTOR IMPOZITE SI TAXE >dec. avere<>dec.int.<


ROBEL PETER  >>   INSPECTOR URBANIST >dec. avere<>dec.int.<


SOOS ANNAMARIA MELINDA   >>  CONSILIER >dec. avere<>dec.int.<


SZEKELY MARIA  >>   CONSILIER ASIST.SOCIALA >dec. avere<>dec.int.<


SZOTTER VIORICA  >>   CONSILIER SPCLEP BORS >dec. avere<>dec.int.<


COVACI SIMONA  >>   CONSILIER ACHIZITII PUBLICE >dec. avere<>dec.int.<


STERTL IRINA  >>   CONSILIER ACHIZITII PUBLICE >dec. avere<>dec.int.<


BORSI SANDOR  >>   INSPECTOR URBANIST >dec. avere<>dec.int.<

BIHARI ISTVÁN ZSOLT   >>  CONSILIER la C.L. BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


BOCSARDI ERNŐ   >>  CONSILIER la C.L. BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


BONDÁR TAMÁS  >>   CONSILIER la C.L. BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


BŐR LEVENTE  >>   CONSILIER la C.L. BORŞ  >dec. avere<>dec.int.<


CRISTEA ADRIANA-GRETA  >>   CONSILIER la C.L. BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


HEGYESI LÁSZLÓ-JÓZSEF  >>   CONSILIER la C.L. BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


KAKÓCZ LUDOVIC ALEXANDRU  >>   CONSILIER la C.L. BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


NAGY-MÁTÉ ENIKŐ  >>   CONSILIER la C.L. BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


RETEK EMILIA  >>   CONSILIER la C.L. BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


RICHTER IOSIF   >>   CONSILIER la C.L. BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


SZÁTÁN GYÖRGY  >>   CONSILIER la C.L. BORŞ >dec. avere<>dec.int.<


SZILÁGYI MIKLÓS  >>   CONSILIER la C.L. BORŞ >dec. avere<>dec.int.<
 

 

 

Arhiva 2012 // Arhiva 2013 // Arhiva 2014 // Arhiva 2015 // Arhiva 2016 // Arhiva 2017

 

Primăria comunei Borș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 luni a funcției contractuale de execuție vacante de:

 - Referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul comp. Impozite și taxe al serv. Buget Finanțe Contabilitate comuna Borș;

 

Condiţii de participare la concurs, sunt următoarele:   

 

Condiții generale: în conformitate cu prevederile art.3 al Hotarârii nr.1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.286/2011.

Condiții specifice: conform Fișei Postului în conformitate cu prevederile art.4 alin.1și 2 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant cu modificările și completările aduse de Hotarărea nr.1027/2014:

- studii medii;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –  minim 9 ani;

-  cunoștințe operare  pe calculator;

Condițiile de desfășurare a concursului/examen:

Se stabileşte data, ora și locul organizării concursului/examenului privind ocuparea unui post contractual de execuție vacant, pentru ziua de 10.11.2017 ora 12,00 - proba scrisă şi pentru data de 14.11.2017 ora 14,00 interviul, la sediul instituției comuna Borș.

Bibliogafia de concurs:

  • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorități ți instituții publice;
  • Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr.82/1991 privind Legea Contabilității, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
  • Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul nr.2861/2009 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Dosarul de participare  la concursul de recrutare se poate depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul instituţiei comuna Borş, respectiv până la data de 06.11.2017 ora 12,00 şi va conţine în mod obligatoriu:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice (se pune la dispoziția candidaților de secretarul comisiei de concurs);

- actul de identitate ( xerocopie );

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;

- carnet de muncă ( xerocopie integral, conform cu originalul) sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

 - cazier judiciar ( sau cu o declarație pe proprie răspundere,cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului până cel târziu la data desfășurării primei probe a concursului);

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conform prevederilor art.6 alin.(2) din Anexa H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- curriculum vitae;

Informaţii suplimentare privind condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului, condiţiile de participare, bibliografia se obţin la sediul instituţiei, tel.0259/316155, int. 23 sau pe pagina de internet a instituției www.primariabors.com.

                  

                                                                                      PRIMAR

                                                                                  BATORI GEZA

Regulament Vouchere de vacanta 2018

descarca

rezervare online servicii comunitare