Hotarari Consiliu Local Bors 2017

 

folder 2017

 

HCL Nr. 4 din 26.01.2017 privind aprobarea ajustării începând cu data de 01.01.2017 a tarifelor la serviciile de salubrizare prestate de S.C. Compania Reosal S.A. în comuna Borș
 
HCL Nr. 5 din 26.01.2017 privind aprobarea ajustării începând cu data de 01.01.2017 a tarifelor la serviciile de GOSPODĂRIRE COMUNALĂ prestate de S.C. TRANSPREST SERV BORS SA
 
HCL Nr. 6 din 26.01.2017 privind numirea membrilor Consiliului de administrație la SC ORADEA EXPRES SRL la care comuna Borș este asociat unic, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și aprobarea actului constitutiv al societății- forma actualizată
 
HCL Nr. 7 din 26.01.2017 privind stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație desemnați la S.C. ORADEA EXPRES HOTEL SRL și SC TRANS PREST SERV BORS SA
 
HCL Nr. 8 din 26.01.2017 privind aprobarea PUD- Construire sediu firmă și depozite materiale de construcții pe terenul identificat cu nr. cad. 51214. Beneficiar: SC STAR DECOR SRL
 
HCL Nr. 9 din 26.01.2017 privind aprobarea PUD- Construire casă unifamilială pe terenul identificat prin nr. cad. 57385. Beneficiar: CSUKORTAS OLGA
 
HCL Nr. 10 din 26.01.2017 privind aprobarea PUZ- Introducere teren în intravilan în vederea modernizării fermei prin înființarea unei unități de uscare și depozitare cereale pe terenul cu nr. cad. 57295 Borș
 
HCL Nr. 11 din 26.01.2017 privind aprobarea PUZ- PUZ MODIFICATOR PARC INDUSTRIAL BORS nr. cadastral 52281, 52282. Beneficiar: SC EGUSTO OIL SRL
 
HCL Nr. 17 din 26.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului și din cadrul SPCLEP Borș
 
HCL Nr. 18 din 26.01.2017 privind REACTUALIZAREA indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Stație de epurare în comuna Borș"
 
HCL Nr. 19 din 26.01.2017 pentru modificarea art. 1 din HCL Borș nr. 73 din 30.06.2014 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "Stație de epurare în comuna Borș"
 
HCL Nr. 23 din 28.02.2017 privind aprobarea contractului de mandat, a obiectivelor și criteriilor de performanță și a nivelului indemnizației variabile pentru membrii Consiliului de Administrație al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL 
 
HCL Nr. 25 din 28.02.2017 privind clasificarea unor drumuri de exploatare în categoria de drumuri de exploatare agricole în Comuna Borș
 
HCL Nr. 26 din 28.02.2017 privind  demolarea unor construcții proprietatea publică a comunei Borș, aflate în stadiu avansat de degradare 
 
HCL Nr. 27 din 28.02.2017 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2000/6650 mp, identificat prin nr. cad. 20, proprietatea privată a comunei Borș în favoarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj
 
HCL Nr. 28 din 28.02.2017 privind trecerea terenului în suprafață de 195/3878 mp, identificat prin nr. topo 24 Borș în proprietatea privată a comunei Borș și darea acordului pentru ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă asupra terenului deținut în indiviziune identificat prin nr. top. 24 Borș
 
HCL Nr. 32 din 28.02.2017 privind adoptarea propunerii Consiliului Local pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Borș pentru anul 2016
 
HCL Nr. 36 din 15.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Borș nr. 35/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru selecția/ evaluarea candidaților pentru funcția de administratori executivi/neexecutivi la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 37 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate și aprobarea valorii cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor"
 
HCL Nr. 38 din 28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate și aprobarea valorii cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție "Modernizarea și eficientizare sistem iluminat stradal în comuna Borș"
 
HCL Nr. 39 din 15.03.2017 privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a produselor medicale și ortopedice pentru persoanele cu handicap grav și accentuat din cadrul comunei Borș
 
HCL Nr. 41 din 15.03.2017 privind repartizarea locuinței de serviciu în favoarea dnei Ștertl Irina
 
HCL Nr. 43 din 15.03.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Borș, județul Bihor" 
 
HCL Nr. 44 din 15.03.2017 privind reactualizarea documentației de urbanism (Plan Urbanistic de Detaliu)- "Extindere clădire existentă cu funcțiuni de producție, depozitare, spații tehnice, vestiare, zona administrativă, amenajare parcare și împrejmuire pe terenul în suprafață de 130.789, identificat prin nr. cadastral 51199 Borș"
 
HCL Nr. 48 din 27.03.2017 privind aprobarea bugetului comunei Borș pe anul 2017
 
HCL Nr. 49 din 27.03.2017 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2016 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 la SC TRANSPREST SERV SA
 
HCL Nr. 50 din 27.03.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2017 a cuantumului alocației zilnice de hrană și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa Castelul Poveștilor "Mesevar" din comuna Borș
 
HCL Nr. 51 din 27.03.2017 privind acceptarea transmiterii prin donație a suprafeței de 112 mp, identificată prin nr. cadastral 50723 Borș, proprietatea SC ERGOCON SRL și trecerea în proprietatea publică a comunei Borș cu destinația de "drum public"
 
HCL Nr. 52 din 27.03.2017 privind aprobarea coridorului de expropriere și declanșării procedurii de expropriere a terenurilor aflate pe coridorul de expropriere, pentru lucrarea de utilitate publică de interes local "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Borș", respectiv Strada nr. 3,4- Proiect nr. 8/2016 întocmit de Pro Ex. Co srl Oradea
 
HCL Nr. 53 din 27.03.2017 privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Borș
 
HCL Nr. 55 din 27.03.2017 privind aprobarea coridorului de expropriere și declanșării procedurii de expropriere a terenurilor proprietate privată aflată pe coridorul de expropriere, pentru lucrarea de utilitate publică de interes local "Modernizare drumuri agricole de exploatare în comuna Borș"
 
HCL Nr. 59 din 24.04.2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al S.C. ORADEA EXPRES HOTEL SRL și Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 60 din 24.04.2017 privind numirea unui funcționar public în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC TRANSPREST SERV BORS SA
 
HCL Nr. 61 din 24.04.2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 1640 mp identificat prin nr. cadastral 52596 Borș, proprietate publică a comunei Borș în vederea realizării unor activități de servicii
 
HCL Nr. 64 din 24.04.2017 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult în anul 2017
 
HCL Nr. 65 din 24.04.2017 privind aprobarea participării și a contribuției Comunei Borș în valoare de 4.699 EURO, reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat "Reacție comună în cazul riscurilor și dezastrelor transfrontaliere (Joint reaction to cross-border risks and disasters, acronim JRCBRD) depus spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România- Ungaria, prioritatea PA 5, obiectivul specific 5/b"
 
HCL Nr. 66 din 24.04.2017 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului înscris în CF nr. 57705 și 57557 Borș în surafață totală de 2928 mp, din extravilanul localității Santăul Mic, în vederea construirii unei Stații de Epurare- Canalizare menajeră în localitățile Santăul Mic- Santăul Mare
 
HCL Nr. 67 din 24.04.2017 privind aprobarea PUZ- Construire hală logistică. Beneficiar SC SAMOGIN TRANS SRL
HCL Nr. 68 din 24.04.2017 privind aprobarea PUZ- Construire hale depozitare. Beneficiar SC ECO WOOD SRL
 
HCL Nr. 70 din 24.04.2017 privind aprobarea numărului de asistenți personali angajați ai persoanelor cu handicap grav și a persoanelor indemnizate pentru anul 2017 din cadrul Comunei Borș
 
HCL Nr. 71 din 24.04.2017 privind acordarea titlului "Cetățean de onoare al comunei Borș" unor personalități din viața socială a comunei Borș
 
HCL Nr. 73 din 24.04.2017 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Borș
 
HCL Nr. 74 din 24.04.2017 privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2017 în Comuna Borș
 
HCL Nr. 76 din 24.04.2017 privind aprobare contract de parteneriat privind înființare învățământ profesional dual în cadrul Liceului Agroindustrial "Tamasi Aron"
 
HCL Nr. 81 din 24.05.2017 privind rectificarea bugetului comunei Borș
 
HCL Nr. 82 din 24.05.2017 pentru aprobarea implementării măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 83 din 24.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 la SC COMPANIA REOSAL SA 
 
HCL Nr. 84 din 24.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 85 din 24.05.2017 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2016 privind bugetul comunei Borș și bugetul societăților aflate sub autoritatea Consiliului local (SC TRANS PREST SERV BORS SA și SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL)
 
HCL Nr. 86 din 24.05.2017 privind atribuirea temporară, în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren, aparținând domeniului privat de interes local al comunei Borș, pentru amplasare vatră de stupină
 
HCL Nr. 89 din 24.05.2017 privind aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică pistă de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu (Ungaria)
 
HCL Nr. 90 din 24.05.2017 privind aprobarea PUD- Construire locuință (P), garaj, împrejmuire identificat prin nr. cad. 50745 Santăul Mare. Beneficiar: SUHI VERONICA EDINA
 
HCL Nr. 91 din 24.05.2017 privind aprobarea PUZ- Completare funcțiune de locuire cu funcțiuni de servicii și comerț. Beneficiar: SCARLAT ADRIAN IOAN
 
HCL Nr. 92 din 24.05.2017 privind numirea dnei LATA CAMELIA ADRIANA în funcția de DIRECTOR GENERAL al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL, la care comuna Borș este unic asociat
 
HCL Nr. 93 din 24.05.2017 privind numirea unor membrii în cadrul Consiliului de admnistrație al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL. la care comuna Borș este unic asociat.
 

 

 

 

hcl14

 

hcl15

 

hcl16

 


 

Contul de executie al bugetului local - 2015

descarca


 

 

Bilant 31 / 12 / 2015

descarca