Hotarari Consiliu Local Bors 2017

 

folder 2017

 

HCL Nr. 4 din 26.01.2017 privind aprobarea ajustării începând cu data de 01.01.2017 a tarifelor la serviciile de salubrizare prestate de S.C. Compania Reosal S.A. în comuna Borș
 
HCL Nr. 5 din 26.01.2017 privind aprobarea ajustării începând cu data de 01.01.2017 a tarifelor la serviciile de GOSPODĂRIRE COMUNALĂ prestate de S.C. TRANSPREST SERV BORS SA
 
HCL Nr. 6 din 26.01.2017 privind numirea membrilor Consiliului de administrație la SC ORADEA EXPRES SRL la care comuna Borș este asociat unic, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și aprobarea actului constitutiv al societății- forma actualizată
 
HCL Nr. 7 din 26.01.2017 privind stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație desemnați la S.C. ORADEA EXPRES HOTEL SRL și SC TRANS PREST SERV BORS SA
 
HCL Nr. 8 din 26.01.2017 privind aprobarea PUD- Construire sediu firmă și depozite materiale de construcții pe terenul identificat cu nr. cad. 51214. Beneficiar: SC STAR DECOR SRL
 
HCL Nr. 9 din 26.01.2017 privind aprobarea PUD- Construire casă unifamilială pe terenul identificat prin nr. cad. 57385. Beneficiar: CSUKORTAS OLGA
 
HCL Nr. 10 din 26.01.2017 privind aprobarea PUZ- Introducere teren în intravilan în vederea modernizării fermei prin înființarea unei unități de uscare și depozitare cereale pe terenul cu nr. cad. 57295 Borș
 
HCL Nr. 11 din 26.01.2017 privind aprobarea PUZ- PUZ MODIFICATOR PARC INDUSTRIAL BORS nr. cadastral 52281, 52282. Beneficiar: SC EGUSTO OIL SRL
 
HCL Nr. 17 din 26.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului și din cadrul SPCLEP Borș
 
HCL Nr. 18 din 26.01.2017 privind REACTUALIZAREA indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Stație de epurare în comuna Borș"
 
HCL Nr. 19 din 26.01.2017 pentru modificarea art. 1 din HCL Borș nr. 73 din 30.06.2014 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "Stație de epurare în comuna Borș"
 
HCL Nr. 23 din 28.02.2017 privind aprobarea contractului de mandat, a obiectivelor și criteriilor de performanță și a nivelului indemnizației variabile pentru membrii Consiliului de Administrație al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL 
 
HCL Nr. 25 din 28.02.2017 privind clasificarea unor drumuri de exploatare în categoria de drumuri de exploatare agricole în Comuna Borș
 
HCL Nr. 26 din 28.02.2017 privind  demolarea unor construcții proprietatea publică a comunei Borș, aflate în stadiu avansat de degradare 
 
HCL Nr. 27 din 28.02.2017 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2000/6650 mp, identificat prin nr. cad. 20, proprietatea privată a comunei Borș în favoarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj
 
HCL Nr. 28 din 28.02.2017 privind trecerea terenului în suprafață de 195/3878 mp, identificat prin nr. topo 24 Borș în proprietatea privată a comunei Borș și darea acordului pentru ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă asupra terenului deținut în indiviziune identificat prin nr. top. 24 Borș
 
HCL Nr. 32 din 28.02.2017 privind adoptarea propunerii Consiliului Local pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Borș pentru anul 2016
 
HCL Nr. 36 din 15.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Borș nr. 35/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru selecția/ evaluarea candidaților pentru funcția de administratori executivi/neexecutivi la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 37 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate și aprobarea valorii cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor"
 
HCL Nr. 38 din 28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate și aprobarea valorii cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție "Modernizarea și eficientizare sistem iluminat stradal în comuna Borș"
 
HCL Nr. 39 din 15.03.2017 privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a produselor medicale și ortopedice pentru persoanele cu handicap grav și accentuat din cadrul comunei Borș
 
HCL Nr. 41 din 15.03.2017 privind repartizarea locuinței de serviciu în favoarea dnei Ștertl Irina
 
HCL Nr. 43 din 15.03.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Borș, județul Bihor" 
 
HCL Nr. 44 din 15.03.2017 privind reactualizarea documentației de urbanism (Plan Urbanistic de Detaliu)- "Extindere clădire existentă cu funcțiuni de producție, depozitare, spații tehnice, vestiare, zona administrativă, amenajare parcare și împrejmuire pe terenul în suprafață de 130.789, identificat prin nr. cadastral 51199 Borș"
 
HCL Nr. 48 din 27.03.2017 privind aprobarea bugetului comunei Borș pe anul 2017
 
HCL Nr. 49 din 27.03.2017 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2016 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 la SC TRANSPREST SERV SA
 
HCL Nr. 50 din 27.03.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2017 a cuantumului alocației zilnice de hrană și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa Castelul Poveștilor "Mesevar" din comuna Borș
 
HCL Nr. 51 din 27.03.2017 privind acceptarea transmiterii prin donație a suprafeței de 112 mp, identificată prin nr. cadastral 50723 Borș, proprietatea SC ERGOCON SRL și trecerea în proprietatea publică a comunei Borș cu destinația de "drum public"
 
HCL Nr. 52 din 27.03.2017 privind aprobarea coridorului de expropriere și declanșării procedurii de expropriere a terenurilor aflate pe coridorul de expropriere, pentru lucrarea de utilitate publică de interes local "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Borș", respectiv Strada nr. 3,4- Proiect nr. 8/2016 întocmit de Pro Ex. Co srl Oradea
 
HCL Nr. 53 din 27.03.2017 privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Borș
 
HCL Nr. 55 din 27.03.2017 privind aprobarea coridorului de expropriere și declanșării procedurii de expropriere a terenurilor proprietate privată aflată pe coridorul de expropriere, pentru lucrarea de utilitate publică de interes local "Modernizare drumuri agricole de exploatare în comuna Borș"
 
HCL Nr. 59 din 24.04.2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al S.C. ORADEA EXPRES HOTEL SRL și Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 60 din 24.04.2017 privind numirea unui funcționar public în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC TRANSPREST SERV BORS SA
 
HCL Nr. 61 din 24.04.2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 1640 mp identificat prin nr. cadastral 52596 Borș, proprietate publică a comunei Borș în vederea realizării unor activități de servicii
 
HCL Nr. 64 din 24.04.2017 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult în anul 2017
 
HCL Nr. 65 din 24.04.2017 privind aprobarea participării și a contribuției Comunei Borș în valoare de 4.699 EURO, reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat "Reacție comună în cazul riscurilor și dezastrelor transfrontaliere (Joint reaction to cross-border risks and disasters, acronim JRCBRD) depus spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România- Ungaria, prioritatea PA 5, obiectivul specific 5/b"
 
HCL Nr. 66 din 24.04.2017 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului înscris în CF nr. 57705 și 57557 Borș în surafață totală de 2928 mp, din extravilanul localității Santăul Mic, în vederea construirii unei Stații de Epurare- Canalizare menajeră în localitățile Santăul Mic- Santăul Mare
 
HCL Nr. 67 din 24.04.2017 privind aprobarea PUZ- Construire hală logistică. Beneficiar SC SAMOGIN TRANS SRL
HCL Nr. 68 din 24.04.2017 privind aprobarea PUZ- Construire hale depozitare. Beneficiar SC ECO WOOD SRL
 
HCL Nr. 70 din 24.04.2017 privind aprobarea numărului de asistenți personali angajați ai persoanelor cu handicap grav și a persoanelor indemnizate pentru anul 2017 din cadrul Comunei Borș
 
HCL Nr. 71 din 24.04.2017 privind acordarea titlului "Cetățean de onoare al comunei Borș" unor personalități din viața socială a comunei Borș
 
HCL Nr. 73 din 24.04.2017 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Borș
 
HCL Nr. 74 din 24.04.2017 privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2017 în Comuna Borș
 
HCL Nr. 76 din 24.04.2017 privind aprobare contract de parteneriat privind înființare învățământ profesional dual în cadrul Liceului Agroindustrial "Tamasi Aron"
 
HCL Nr. 81 din 24.05.2017 privind rectificarea bugetului comunei Borș
 
HCL Nr. 82 din 24.05.2017 pentru aprobarea implementării măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 83 din 24.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 la SC COMPANIA REOSAL SA 
 
HCL Nr. 84 din 24.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 85 din 24.05.2017 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2016 privind bugetul comunei Borș și bugetul societăților aflate sub autoritatea Consiliului local (SC TRANS PREST SERV BORS SA și SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL)
 
HCL Nr. 86 din 24.05.2017 privind atribuirea temporară, în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren, aparținând domeniului privat de interes local al comunei Borș, pentru amplasare vatră de stupină
 
HCL Nr. 89 din 24.05.2017 privind aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică pistă de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu (Ungaria)
 
HCL Nr. 90 din 24.05.2017 privind aprobarea PUD- Construire locuință (P), garaj, împrejmuire identificat prin nr. cad. 50745 Santăul Mare. Beneficiar: SUHI VERONICA EDINA
 
HCL Nr. 91 din 24.05.2017 privind aprobarea PUZ- Completare funcțiune de locuire cu funcțiuni de servicii și comerț. Beneficiar: SCARLAT ADRIAN IOAN
 
HCL Nr. 92 din 24.05.2017 privind numirea dnei LATA CAMELIA ADRIANA în funcția de DIRECTOR GENERAL al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL, la care comuna Borș este unic asociat
 
HCL Nr. 93 din 24.05.2017 privind numirea unor membrii în cadrul Consiliului de admnistrație al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL. la care comuna Borș este unic asociat.
 
HCL Nr. 97 din 05.07.2017 privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 
HCL Nr. 101 din 27.07.2017 cu privire la stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local Borș
 
HCL Nr. 102 din 27.07.2017 privind reîncadrarea personalului și aprobarea coeficienților privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Borș
 
HCL Nr. 103 din 27.07.2017 trecerea unor terenuri în proprietatea comunei Borș, reprezentând suprafețe ocupate de pista de biciclete realizată în cadrul proiectului "pistă de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu (Ungaria)"
 
HCL Nr. 104 din 27.07.2017 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 3125 mp, identificat prin nr. cadastral 50764 Borș, proprietatea privată a comunei Borș în favoarea SC PELETI STANDARD SRL, cu sediul în localitatea Gurani nr. 86, proprietarul construcției cu destinația de Motel edificat pe terenul identificat prin nr. cad. 50764 Borș, proprietatea privată a comunei Borș
 
HCL Nr. 105 din 27.07.2017 privind transmiterea dreptului de servitute de trecere auto și cu piciorul în favoarea SC PELETI STANDARD SRL peste terenul identificat prin nr. cadastral 50765 Borș, proprietatea privată a comunei Borș
 
HCL Nr. 106 din 27.07.2017 privind acordarea unui drept de servitute de trecere AUTO ȘI CU PICIORUL în favoarea SC VITREROM SRL peste terenul identificat prin nr. cadastral 1574 Borș, proprietatea privată a comunei Borș
 

HCL Nr. 107 din 27.07.2017 pentru reînnoirea unui drept de folosință (superficie) asupra terenului în suprafață de 25 mp, identificat prin nr. cadastral 45 Borș în favoarea SC SAMOGIN TRANS SRL proprietarul construcției

 
HCL Nr. 108 din 27.07.2017 pentru reînnoirea dreptului de servitute de trecere auto și cu piciorul în favoarea SC SAMOGIN TRANS SRL asupra terenului identificat prin nr. topo 781/24 Borș
 
HCL Nr. 109 din 27.07.2017 privind acordarea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și auto în favoarea dlui GHIȚ IOAN, domiciliat în comuna Borș nr. 157/b pe terenul în suprafață de 171 mp, identificat prin nr. topo 781/24 Borș, proprietatea privată a comunei Borș
 
HCL Nr. 110 din 27.07.2017 privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul identificat prin nr. cad. 51226 Borș, reprezentând terenul în suprafață de 227 mp și construcție cu destinație de birouri, proprietatea comunei Borș, în vederea concesionării
 
HCL Nr. 111 din 27.07.2017 privind aprobarea amplasării unor panouri de informare pe terenul aparținând domeniului public și privat al comunei Borș
 
HCL Nr. 112 din 27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri pentru creșterea albinelor în vederea protejării populației din Comuna Borș, județul Bihor
 
HCL Nr. 114 din 27.07.2017 privind numirea unui administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL, la care comuna Borș este unic asociat
 
HCL Nr. 115 din 27.07.2017 privind constituirea ipotecii asupra unor bunuri mobile și imobile în favoarea Agenției Naționale de Administrație Fiscală- Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor pentru garantarea obligațiilor fiscale datorate de comuna Borș ce urmează a fi eșalonate
 
HCL Nr. 116 din 27.07.2017 privind aprobarea bugetului revizuit pentru implementarea proiectului "Canalizare menajeră și Stație de epurare în Santăul Mic și Santăul Mare, comuna Borș, județul Bihor"
 
HCL Nr. 117 din 27.07.2017 privind depunerea în cadrul Programului Interreg V-A România- Ungaria 2014-2020, PAI- Joint protection and efficient use of common values and resourses (Cooperating on common values resourses) and SO6/c- Sustainable use of natural, historic and cultural heritage within the eligle area a proiectului cu titlul "Conservation, protection and promoting the natural habitats in Borș (RO) and Fuzesgyarmat (HU)"
 
HCL Nr. 121 din 27.07.2017 privind rectificarea bugetului comunei Borș
 
HCL Nr. 122 din 08.08.2017 privind acordul Consiliului local privind transmiterea cu titlu de concesiune directă a terenului aferent construcției în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50172 Borș în favoarea numiților BARABAS LAJOS și soția BARABAS KRISZTINA domiciliați în comuna Borș, satul Sîntion, promitenți cumpărători ai casei de locuit
 
HCL Nr. 123 din 08.08.2017 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare care se vor practica de către SC COMPANIA REOSAL
 
HCL Nr. 125 din 08.08.2017 privind aprobarea criteriilor de performanță actualizate pentru membrii Consiliului de Administrație la societățile comerciale la care comuna Borș este unic asociat
 
HCL Nr. 126 din 08.08.2017 privind însușirea raportului primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Borș pe anul 2016
 
HCL Nr. 127 din 08.08.2017 privind aprobarea activității desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017
 
HCL Nr. 128 din 08.08.2017 pentru aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil în suprafață de 8210 mp (teren cu construcții), coproprietatea COMUNEI BORȘ
 
HCL Nr. 129 din 08.08.2017 privind amplasarea unei rețele electrice pe domeniul public al comunei Borș pentru alimentarea cu energie electrică a SC BERTRACO SRL 
 
HCL Nr. 130 din 08.08.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați după încheierea contractelor de achiziție (lucrări, servicii) pentru obiectivul de investiție "Stație de epurare în comuna Borș" 
 
HCL Nr. 131 din 08.08.2017 pentru modificarea art. 1 din HCL Borș nr. 73 din 30.06.2014 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții  "Stație de epurare în comuna Borș" 
 
HCL Nr. 132 din 08.08.2017 privind aprobarea înființării punctului de lucru al SC APA CANAL NORD VEST SA
 
HCL Nr. 136 din 28.09.2017 privind aprobarea proiectului "Crearea și dezvoltarea infrastructurii de piste și trasee pentru cicliști în arealul transfrontalier" acronim BHB-VELO, a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
 
HCL Nr. 137 din 28.09.2017 privind aprobarea coridorului de expropriere și declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor aflate pe coridorul de expropriere, pentru lucrarea de utilitate publică de interes local "Pista de biciclete Borș- Santăul Mare"
 
HCL Nr. 138 din 28.09.2017 privind depunerea unui proiect în cadrul Programului Interreg V-A România- Ungaria 2014-2020
 
HCL Nr. 139 din 28.09.2017 privind aprobarea alocării prin transfer a unor sume suplimentare pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult în anul 2017
 
HCL Nr. 140 din 28.09.2017 pentru aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil în suprafață de 671 mp (teren cu construcții), domiciliat  în c om. Husasău de Tinca, sat Sititelec nr. 152
 
HCL Nr. 141 din 28.09.2017 pentru aprobarea documentației cadastrale privind terenul în suprafață de 900 mp, nr. topo 985/173 Santăul Mic și trecerea în proprietatea în proprietatea privată a comunei Borș
 
HCL Nr. 142 din 28.09.2017 privind darea acordului Consiliului local pentru cesiunea contractului de concesiune nr. 2839/21.06.2016 și a contractului de concesiune nr. 2843/21.01.2016 încheiat între comuna Borș și RTS SOLUTII REGENERABILE SRL în favoarea SC LOGITRAX SRL, cu sediul în comuna Borș, sat Sîntion, Șoseaua Borșului km 2
 
HCL Nr. 143 din 28.09.2017 privind desemnarea reprezentanților comunei Borș, în Consiliul de Administrație și Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din comuna Borș
 
HCL Nr. 144 din 28.09.2017 privind prelungirea duratei de concesiune pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale deținute în folosință de către medicii de familie
 
HCL Nr. 145 din 28.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Borș nr. 25/19.09.2016 darea acordului pentru efectuarea unui schimb de bunuri imobile între comuna BORȘ și SC BETON CONSTRUCT SRL, cu sediul în Aleșd, str. Tudor Vladimirescu, nr. 54
 
HCL Nr. 146 din 28.09.2017 privind aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă
 
HCL Nr. 147 din 28.09.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL NORD VEST SA.

 

 

hcl14

 

hcl15

 

hcl16

 


 

Contul de executie al bugetului local - 2015

descarca


 

 

Bilant 31 / 12 / 2015

descarca