header

Anunţ Recrutare post contractual de executie

 

- inspector de specialitate gradul IA claa de salarizare 40

descarca

 

Anunţ Recrutare post contractual de executie

 

- inspector de specialitate gradul IA claa de salarizare 40 in cadrul compartimentului Achizitii Publice

 

Screenshot 7

descarca

 

 

Raport Final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier, grad profesional superior, clasa de salarizare 44, în cadrul compartimentului Investiții și achiziții publice Comuna Borș

descarca

 

 

 

Anunţ Recrutare post contractual de executie

 

 Comuna Borș cu sediul în: loc. Borș, nr. 200, jud. Bihor în baza HG 611/2008, pentru aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificări și completări ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post vacant, de funcție publică, pe perioada nedeterminată:


Denumirea postului- Consilier, grad profesional superior, clasa de salarizare 44, în cadrul comp. Investiții și achiziții publice comuna Borș.


Condiții generale de participare la concurs: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 al Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificări și completările ulterioare:


Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă în domeniile economic, juridic, tehnic:

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:- minim 9 ani


Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 14.06.2016, ora 10ºº, la sediul Comuna Borș

Interviu:- data de 16.06.2016, ora 14ºº, la sediul Comuna Borș

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea a III-a, respectiv până la data de 03.06.2016, la comp. resurse umane Comuna Borș,

Relații suplimentare se pot obține la tel.0259316155 int. 23, secretar comisie concurs, Garai Viorica.

 

1 post aferent functiei publice de executie vacante de Consilier, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Investitii si Achizitii Publice Dezvoltare locala si RQM

descarca 

impozit2016

EXTRAS DIN PROCEDURI DE AUTORIZARE/AVIZARE- 2016 in baza OG 99/2000 (A) privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 
Obiectul activităţilor de comercializare –care vor fi autorizate/avizate- îl constituie produsele şi serviciile cuprinse în anexa nr. 3 la Ordonanţa 99/2000, anexata; 
Avizul/Acordul de funcționare va fi solicitat de către operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și prestări de servicii (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale altele decat codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive).
Avizul/Acordul de funcționare se emite la solicitarea persoanei interesate, exclusiv pentru activitățile comerciale declarate de către agenții economici. La eliberare a avizului/acordului de funcționare se vor anexa documentele de pe verso-ul cererii de autorizare/avizare, in functie de activitatea desfasurata
În cazul în care se solicită orar de funcționare, între orele 22,00 – 8,00 se va prezenta  acordul tuturor vecinilor direct afectați în plan orizontal și plan vertical.
 
Primarul Comunei Bors la propunerea Comisiei constituita in acest sens emite una dintre urmatoarele:
 
1. ACORD pentru exercitarea activităţilor comerciale în zone publice în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau, după caz, sezonier.
2. AVIZ DE FUNCTIONARE pentru activitatile comerciale altele decat codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive).
3. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE pentru activitatile comerciale cu codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive).
 
Anexăm:

 

Model: Cerere avizare / autorizare:

descarca

 

Coduri CAEN supuse autorizarii/avizarii- anexa 3 din OG 99/2000,

descarca

 

Conditii de autorizare PSI

descarca

 

Conditii de autorizare sanitara.

descarca
 
,
 

Ordin pentru aprobarea condițiilor de participare și desfășurarea a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu - Serviciul Buget, finanțe și contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Borș, județul Bihor și numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor

 

 

descarca

Promovare Grad profesional-1

Promovare Grad profesional-2Promovare Grad profesional-3 

 

descarca

 ANUNȚ CONCURS

 

Comuna Borș cu sediul în: loc. Borș, nr. 200, jud. Bihor în baza HG 611/2008, pentru aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificări și completări ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional superior prin transformarea postului, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate  în  cadrul instituţiei  Comuna Borş,

 

Funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concursul/examenul de promovare cu evidenţierea clasei şi a gradului, precum şi cu încadrarea acestora în structura organizatorică a instituţiei sunt;

 

Serviciul Buget Finanțe Contabilitate

Compartimentul Impozite si Taxe

Inspector, grad profesional superior – 2 posturi

 

Compartimentul: Registrul Agricol și Cadastru

Consilier, grad profesional superior  -  1 post

 

Condiţiile de participare la concurs/examen sunt:

Condiţii generale:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute le art. 63-65 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare,

Condiţii specifice:

să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

-  să fi obţinut cel puţin de două ori calificativul ,,bine,, la evaluarea  performanţelor individuale în ultimii doi ani calendaristici;

-  să nu aibe în cazierul administrativ sau o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 16.03.2017, ora 10ºº, la sediul comuna Borș

Interviu:- data de 20.03.2017, ora 12ºº, la sediul comuna Borș

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare se pot obține la sediul comunei Borș sau tel.0259316155 int. 8, secretar comisie concurs.

 

descarca

Primar com.Borș

Bátori Géza