recrutare2018iunie

ANUNȚ CONCURS

Comuna Borș cu sediul în: loc. Borș, nr. 200, jud. Bihor în baza HG 761/2017 privind modificarea și completarea H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs/examen de recrutare pe funcția publică de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul comp. Investiții și Achiziții publice dezvoltare locală și RQM, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate în cadrul instituţiei.
Funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concursul/examenul de recrutare cu evidenţierea clasei şi a gradului, precum şi cu încadrarea acestora în structura organizatorică a instituţiei sunt;

Comp. Achiziții publice dezvoltare locală și RQM
Consilier, grad profesional asistent – 1 post

 

Condiţiile de participare la concurs/examen de recrutare sunt:
Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute le art.54 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile drept/ management/inginerie civilă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; minim 1 an;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 12.06.2018, ora 10ºº, la sediul comuna Borș (sala de ședințe)
Interviu:- data de 14.06.2018, ora 12ºº, la sediul comuna Borș (sala de ședințe)

 

Pentru concursul de recrutare, dosarul de înscriere la concurs/examen va cuprinde documentele prevăzute la art.I alin.16 al Hotărârii nr.761/2017 privind modificarea și completarea art.49 al Hotărârii nr. 611 din 04 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate care se poate transmite și în format electronic pe adresa de e-mail: primariabors(@)gmail.com
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv (10.05.2018-29.05.2018).
Relații suplimentare se pot obține la sediul comunei Borș, nr. 200, jud.Bihor sau tel.0259316155 int. 24, secretar comisie concurs Inspector R.U. Garai Viorica, e-mail: primariabors(@)gmail.com

 

 


Publicatii Concurs 

Anexa 3 - descarca in format MS Word

Fisa postului - descarca in format pdf